Späť na blog

Prečo je pre vás revizia plynových spotrebičov dôležita?

07.04.2024

plyn-ceny-sporak.webp

Revízia plynových spotrebičov je nevyhnutná pre bezpečné a spoľahlivé fungovanie domáceho alebo komerčného plynného zariadenia. Domový plynovod a každý plynový spotrebič s výkonom nad 5kW a chladiace/mraziace s množstvom plynu na chladenie od 3 kg  sa považuje podľa vyhlášky 508 Z.z./2009 za vyhradené technické zariadenie plynové (VTZ plynové). Vyhláška tiež predpisuje intervaly vykonania odbornej prehliadky a odbornej skúšky jednotlivých plynových zariadení. Podľa paragrafu 71 zákona o energetike 251/2012 Z.z. je Odberateľ plynu v domácnosti povinný udržiavať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave.  Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mali pravidelne vykonávať revízie:

1.    Bezpečnosť: Revízia umožňuje odborníkom preskúmať stav vašich plynovodou/plynových spotrebičov a identifikovať možné problémy, ako sú úniky plynu alebo nefunkčné časti zariadenia. Tieto problémy môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre vaše zdravie a bezpečnosť, a preto je kľúčové ich identifikovať a riešiť včas.

2.    Efektivita: Pravidelná revízia môže zabezpečiť optimálne fungovanie vašich plynových spotrebičov. Čisté a dobre udržiavané spotrebiče môžu efektívnejšie využívať energiu a znižovať náklady na prevádzku.

3.    Predĺženie životnosti: Pravidelná údržba a revízia môžu predĺžiť životnosť vašich plynových spotrebičov. Odborníci môžu odhaliť a opraviť menšie problémy predtým, než sa zmenia na vážnejšie poruchy, čo môže predísť drahým opravám alebo výmene spotrebičov.

4.    Zákonné požiadavky: Pravidelné revizie plynových a klimatizačných systémov su určené zákonmi a normami, a ich nedodržaním môže viesť k právnym nasledkam.

5.    Pokoj mysle: Vedieť, že vaše plynové spotrebiče sú v bezpečnom stave, vám poskytuje pokoj mysle a istotu, že vaša rodina alebo zamestnanci sú chránení pred nebezpečnými situáciami spojenými s ich používaním.

6.    Zodpovednosť a bezpečnosť: Veľa naších zákaznikov je zopovedných k svojej nehnuteľnosti a necha si ju poistiť no zabúda na revizne prehliadky. Zjednodušene povedané, že ak si platíte poistenie nehnuteľnosti a pri škodovej udalosti nemáte platné revízne správy, poistné plnenie budete mať veľmi okresané, inak povedané môže sa stať aj to, že nedostane vôbec nič. Revizie sú dôkazom vašej zodpovednosti a starostlivosti o bezpečnosti vaších nehnutelností a osôb v ních.

Vzhľadom na tieto dôvody je pravidelná revízia plynových spotrebičov nevyhnutná a neodkladná úloha pre každého majiteľa domu alebo podniku. Zabezpečujeme bezpečnosť, efektivitu a dlhodobú spoľahlivosť vašich plynových zariadení, čím chránime vašich blízkych alebo zamestnancov a zároveň vám poskytuje pokoj mysle. 

Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení realizujeme v rozsahu: 

Ah,spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní, 

Ai, chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie nad 25 kg. 

Bf, znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h 

Bg, rozvod plynu, a to potrubné vedenie určené na rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu

Bh, spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín, 

Bi, chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vrátane.